OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datová sada: Životní prostředí

Domovská stránka
https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=35cd50915e6e436dbd908ca36c216890
Popis
Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti
Autor
E-mail
gis@kr-vysocina.cz
Správce
oddělení GIS
E-mail správce
gis@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_zivotni_prostredi
URL zdroje Formát Popis
Životní prostředí KML Životní prostředí